Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425, příspěvková organizace

Okružní 425, Rokytnice, 755 01 Vsetín

+420 571 412 280
+420 739 492 055
Datová schránka - ackhm2i

 

TOPlist

Antispam.er.cz

ZÁPIS 2024/2025

08.04.2024 11:11

Ředitelky mateřských škol zřizovaných Městem Vsetín po dohodě se zřizovatelem stanoví v souladu
s § 34 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ji­ném vzdělávání (školský zákon), v platném znění místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025:

Mateřská škola Vsetín, Benátky1175, příspěvková organizace

Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace

Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537, příspěvková organizace

Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832, příspěvková organizace

Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace

Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace

Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425, příspěvková organizace

Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96, příspěvková organizace

Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218, příspěvková organizace

Místo přijímání žádostí

Místem přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je zvolená mateřská škola.

MŠ Vsetín, Kobzáňova 1537 přijímá k integraci také děti se zdravotním postižením,
MŠ Vsetín, Sychrov 96 a MŠ Vsetín, Benátky 1175 děti s vadami řeči,
MŠ Vsetín, Rokytnice 425 děti s vadami zraku.

V těchto případech je k přijetí nutné doporučení příslušného Speciálně pedagogického centra.

Termín vydávání žádostí

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dětí vytvořit a zare­gistrovat dítě k zápisu na www.zapis-ms-vsetin.cz od 10. dubna do 10. května 2024 nebo vyzvednout v příslušné mateřské škole.

Doba přijímání žádostí        16. května 2024

od 08:00 hodin do 12:00 hodin                                   od 13:00 hodin do 16:00 hodin

Pokud nebude mít rodič možnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v tomto termínu, splní tak svou povinnost kdykoliv od 2. do 16. května 2024. V tomto termínu mohou rodiče podávat přihlášky k zápisu dětí také bezkontaktním způsobem.

Organizace přijímání žádostí

  1. V případě využití bezkontaktního způsobu přihlášení zákonný zástupce zašle či doručí mateřské škole Žádost o přijetí dítěte, kopii rodného listu dítěte, souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzení lékaře o očkování dítěte. V případě nevyužití bezkontaktního způsobu přihlášení zákonný zástupce přinese Žádost o přijetí dítěte, rodný list dítěte, potvrzení lékaře o očkování dítěte a svůj občanský průkaz.
  2. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy.
  3. Ředitelka mateřské školy je povinna přednostně přijmout děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, účinnost od 1. 9. 2018).
  4. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2)
    v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je před­školní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu,
    v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové ma­teřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. Povinné předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je BEZPLATNÉ až do zahájení povinné školní docházky (§ 123 odst. 2 školského zákona), výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte.
  5. V případě, že počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst mateřské školy, postupuje ředitelka mateřské školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

Školské obvody spádových MŠ na území města Vsetín jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou města Vsetín č. 5/2023 z 24. dubna 2023. 

 

Školské obvody jednotlivých spádových mateřských škol se stanovují takto:

l. Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175

ULICE: Benátky od ulice Konečná po ulici Záviše Kalandry, Družstevní, Konečná, Korejská, Na Hrázi,
Pod Žamboškou od ulice Konečná po ulici Záviše Kalandry, Poschla č. p. 2082: 1. + 2. nadzemní podlaží
(tj. přízemí + 1. patro), Potůčky, Sadová, Tataláky, Těšíkov, V Zahrádkách.

2. Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace
ULICE: Dolní Jasenka, Horní Jasenka, Pod Babykou, Zahrádky.

3. Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537

Na základě dohody města Vsetín a obce Malá Bystřice o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy se stanovuje část společného školského obvodu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vsetín, Kobzáňova 1537, následovně:

ULICE: 4. května, Benátky od ulice Krátká po ulici Záviše Kalandry, Bobrky, Dolní náměstí, Duhová, Havlíčkova, Hlásenka, Hrbová, Jasenecká, Kobzáňova, Krátká, Lázky, Mládí, Mostecká, Na Dolansku,
Na Lapači, Na Plavisku, Na Příkopě, Na Rovině, Na Rybníkách, Na Výsluní, Na Výšině, Nádražní, náměstí Svobody, Nemocniční, Ohýřov, Pod Zakopaniců, Pod Žamboškou od ulice Štěpánská po ulici Záviše Kalandry, Příčná, Rodinná, Semetín, Smetanova od kruhového objezdu u SBD po řeku Bečvu, Svárov s výjim­kou č. p. 1080, Štěpánská s výjimkou č. p. 1886, 1887, 1888,1821, 1822 a 1823, Turkmenská, U Křivačkárny, U Splavu, U Trati, Václavkova, Veselá, Vesník, Zahradní, Záviše Kalandry, Žerotínova.

4. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

ULICE: Bratří Hlaviců č. p. 76, 77, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 99, Červenka, Dlúhé,
Hanžlov I, Hanžlov II, Jasenice, Jasenická, Luh, Malý Skalník, Na Kamencoch, Na Stráni, Nad Kovárnou, Nová cesta, Plotky, Pod Strání, Smetanova od řeky Bečvy po křižovatku u Růžičků, Stará cesta, Sušilova, Svornosti, Šibeňák, Terasy, Tichá, U Koupaliště, U Skláren, Velký Skalník, Za Díly, Za Zastávkou, Zbrojovácká.

5. Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace

ULICE: Hluboká cesta, Horní náměstí, Jabloňová, Jiráskova č. p. 409, MUDr. Františka Sovy, Na Kopečku, Na Vyhlídce, Nad Zámkem, Palackého, Pod Vršky, Podsedky, Příkrá, Radniční, Strmá, Svárov č. p. 1080, Trnková, Za Zámkem.

6. Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, příspěvková organizace

ULICE: Dětská, Generála Klapálka, Hluboké, Horská, Lesní, Lidická, Luční, Nad Školou, Nepřejov, Ohrada, Ruská, Slovenská, Tyršova, U Bečvy, U Hřiště, U Huti.

7. Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425

ULICE: Amerika, Janišov, Machalův dvůr, Michala Urbánka, Moskva, Okružní, Pod Bečevnou, Poschla
č. p. 2083, Rokytnice, Srní, Štěpánská č. p. 1886, 1887, 1888.

8. Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96

ULICE: Bratří Hlaviců s výjimkou č. p. 76, 77, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 99, Jiráskova
č. p. 1126, Pod Pecníkem, Sychrov.

9. Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218

ULICE: Dělnická, Družby, Dukelská, Jiráskova s výjimkou č. p. 409 a 1126, Josefa Sousedíka, Matouše Václavka, Poschla č. p. 2082: 3. nadzemní podlaží (tj. 2. patro), Školní, Štěpánská č. p. 1821, 1822 a 1823, Zelená.