Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425

Rokytnice 425, 755 01 Vsetín

+420 571 412 280
+420 739 492 055
Datová schránka - ackhm2i
email-info@msrokytnice.cz

 

TOPlist

Antispam.er.cz

INFORMACE K ZNOVUOBNOVENÍ PROVOZU

20.05.2020 20:00

INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY A JEJICH ORGANIZAČNÍCH A PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425

 

 

 

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky Mateřské školy Vsetín, Rokytnice 425 a po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

1.Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovení krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

2.Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou, není dovoleno se v mateřské škole a areálu mateřské školy bezdůvodně zdržovat.

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Pro všechny osoby nacházející se před budovou mateřské školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

3.V prostorách mateřské školy

Organizované aktivity pro děti jsou realizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ – organizované vzdělávací řízené činnosti, volné hry, TV a jiné vzdělávací a pohybové aktivity (v souladu a aktuálním počasím).

Doprovázející osoba (zákonní zástupci a jiné osoby) se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Osoby, které vstoupí do budovy MŠ mají povinnost vydezinfikovat si ruce prostředky, které jsou umístěny v šatnách a na chodbách mateřské školy ve speciálních dávkovačích.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Každé dítě bude mít ve skříňce v sáčku uloženou náhradní čistou roušku pro případ potřeby

Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří a cesty školy. Dle podmínek mateřské školy se budou třídy dětí intervalově venku střídat nebo bude určen oddělený prostor pro jednotlivé třídy a skupiny dětí.

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně až dvakrát denně.                                              

Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, jsou ale používány např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

Mateřská škola je ve spolupráci se zřizovatelem vybavena dostatečným množstvím dezinfekce.

Je dodrženo  časté větrání, které je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Úklidový personál je  informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekci povrchů a předmětů.

Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně.

Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí/dětí, je prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši).  Vyhýbáme se alergenním prostředkům.

Odpadkové koše jsou vyprazdňovány a čištěny minimálně jednou denně.

 

Ve třídě

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

V každé třídě je důsledně pravidelně větráno (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut)

Při předávání dítěte paní učitelce bude každé dítě procházet tzv. ,,ranním filtrem“,. Paní učitelka může při podezření na špatný zdravotní stav dítěte, změřit dítěti teplotu ještě před vstupem do třídy

Dětem, které trpí v jarním období alergickou rýmou, jsou rodiče povinni přinést potvrzení o alergii od lékaře, aby tak nedošlo k záměně za respirační příznaky spojené s COVID -19 a informovat o této skutečnosti učitelky ve třídě.

Všechny děti budou mít oblečení (převlečení) do třídy a oblečení na pobyt venku. Doporučujeme dát raději do zásoby.

Každé dítě bude mít ve skříňce v sáčku uloženou náhradní čistou roušku pro případ potřeby

Po vstupu do třídy, si musí každé dítě za pomoci pedagoga nejdříve důkladně umýt ruce vodou a mýdlem, pak si teprve vybírá hračku.

V současné době je ZAKÁZÁNO nosit do MŠ  hračky nebo jakékoliv předměty z domu. (lahvičky s pitím, pomády, krémy)

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit!

Pokud by dítě vykazovalo některý z možných příznaků COVID-19, umístí se do samostatné místnosti.  Zákonný zástupce dítěte bude ihned kontaktován k okamžitému vyzvednutí dítěte z mateřské školy.

O podezření na onemocnění Covid-19 bude informována spádová hygienická stanice.

Ostatní děti  budou umístěny do jiné místnosti nebo změní výuku (pokud to počasí dovolí) na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Pokud by se u zaměstnance mateřské školy příznaky objevily v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti  pak budou umístěny do jiné místnosti nebo změní výuku (pokud to počasí dovolí) na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

V případě podezření nebo potvrzení nákazy COVID-19 jsou rodiče i zaměstnanci povinni bezodkladně informovat ředitelku mateřské školy!

 

4.Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů.

Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory, vše zajistí provozní personál s použitím osobních ochranných prostředků.

Při přípravě jídel a při vydávání dodržujeme zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

5.Základní pravidla pro provádění úklidu

Před znovuotevřením školy bude a průběžně již je realizován důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.

Je zajištěna zvýšená frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).

Pro čištění a dezinfekci jsou požívány dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě prostředků je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).

Ředění dezinfekčních prostředků je prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.

Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci dětského nábytku, stolečkům a povrchům, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, hračky a učební pomůcky, šatní skříňky, botníky, podlahy používaných prostor, WC apod.

Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření nebude prováděn suchý úklid.

V MŠ je zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).

O zpřísněných podmínkách úklidu je poučen úklidový personál. 

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 

6. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do    rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do mateřské školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení učitelkám v jednotlivých třídách. Jedná se o

Seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem

 zdravotnictví

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) - vše na jednom formuláři. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DOSTANETE OD UČITELEK PŘED VSTUPEM DO TŘÍDY

 

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do Mateřské školy Vsetín, Rokytnice 425 umožněn.

 

Ve Vsetíně dne 19.5.2020

 

 

 

                                                                                                             Alexandra Kukulová

                                                                                                                                       ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY